Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TPHCM ngang tầm khu vực

Đăng ngày: 24/01/2022 , 21:35 GMT+7

UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2021.

Đề án nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), phát triển sản phẩm chủ lực của TP, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%. Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ của Đề án là phát triển hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 5 dự án gồm: Hình thành mạng lưới trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do TP đầu tư và quản lý. Hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển hệ thống thu thập và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh hoạt động sàn giao dịch công nghệ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm, bao gồm 6 dự án: Tái cấu trúc các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm; Thành lập và đưa Viện Công nghệ tiên tiến và Đổi mới sáng tạo TPHCM đi vào hoạt động; Xây dựng đội ngũ quản trị viên tài sản trí tuệ cho các tổ chức nghiên cứu và DN; Huấn luyện nâng cao năng lực cho các thành phần hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ ba là hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm và thị trường gồm 3 dự án: Ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ phục hồi kinh tế cho TP; Phát triển tăng tốc các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hình thành không gian hỗ trợ thử nghiệm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ tư là hỗ trợ DN nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo gồm 4 dự án: Huấn luyện về năng suất, chất lượng phục vụ cải tiến và đổi mới mô hình quản lý sản xuất, kinh doanh; Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường; Phát triển hệ thống huấn luyện trực tuyến về năng suất, chất lượng, đổi mới sáng tạo và quản trị tài sản trí tuệ; Thúc đẩy DN tại các khu công nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ thứ năm là thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công, nhằm đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới, thúc đẩy hoạt động liên kết hợp tác đổi mới sáng tạo, chia sẻ, thu hút nguồn lực, hỗ trợ các DN đổi mới sáng tạo vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ thứ sáu là thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP tham gia vào mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới, thúc đẩy hoạt động liên kết hợp tác đổi mới sáng tạo, chia sẻ, thu hút nguồn lực, hỗ trợ các DN đổi mới sáng tạo vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Nhiệm vụ thứ bảy là truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức hoạt động truyền thông hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Nhiệm vụ thứ tám là đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đề án, thực hiện công tác thống kê, khảo sát, đánh giá hàng năm kết quả triển khai và tác động của đề án, để kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án.

Nguồn: hcmcpv.org.vn

Đăng ngày: 24/01/2022 , 21:35 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác