Hà Nội đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính

Đăng ngày: 26/07/2021 , 21:21 GMT+7

Thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” (Đề án),mới đây UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 về việc triển khai Đề án trên địa bàn Thành phố.

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP. Hà Nội

Theo Kế hoạch, từ nay đến hết năm 2025, Thành phố Hà Nội tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu nhằm đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ nhất, hoàn thiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và gắn việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực theo quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Mục tiêu năm 2021 hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20% và 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, cấp huyện và cấp xã – đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2022 hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, cấp huyện và cấp xã tăng tối thiểu 20% so với năm 2021. Năm 2023-2025 tăng tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công mỗi năm tăng thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính; đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.

Tổ chức triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp

Mục tiêu trong năm 2021 tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 100% Bộ phận Một của các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố. Năm 2022 tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa thuộc 12 quận, 01 thị xã, 02 huyện Gia Lâm, Hoài Đức và 100% Bộ phận Một cửa cấp xã của các đơn vị nêu trên. Năm 2023 – 2025 tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã các đơn vị còn lại đảm bảo đạt 100% trước năm 2025.

Thứ hai, đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong đó, đầu mối phối hợp các Bộ, ngành liên quan trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố qua trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tính liên tục, thống nhất, thuận lợi, đơn giản, đồng bộ, toàn vẹn dữ liệu, tránh lãng phí trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Mục tiêu dự kiến năm 2021 hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và của Thành phố phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một của các cấp trên địa bàn Thành phố. Năm 2022 hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội, đất đai với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và của Thành phố phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn Thành phố. Năm 2023 – 2025 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia còn lại, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và của Thành phố phục vụ việc đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một của các cấp trên địa bàn Thành phố.

Phát triển Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin của Thành phố để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và định hướng của Chính phủ trong giai đoạn 2021 – 2025. Thời gian thực hiện: Từ 2021 – 2025.

Thứ ba, mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mục tiêu năm 2022 đảm bảo tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu. Năm 2023-2025 đạt tỷ lệ 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó),mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó đã được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sử và đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị sử dụng. Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức công khai, minh bạch, hiệu quả. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025.

Thứ tư, nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

Trong đó, thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa các cấp phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn.

Mục tiêu năm 2022 giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. Năm 2023 – 2025 tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể: Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận Một cửa trong 01 năm lên mức tối thiểu: 1.800 hồ sơ; Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu: 30 phút/01 hồ sơ vào năm 2025.

Xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về cơ cấu, số lượng nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa bảo đảm tính tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đánh giá về khả năng đáp ứng cơ sở vật chất, nhân lực của cơ quan hành chính nhà nước và khả năng đảm nhận các nhiệm vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

PV.

Đăng ngày: 26/07/2021 , 21:21 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác