Những bước tiến gần hơn đến với “tỉnh Nông thôn mới” đầu tiên của cả nước

Đăng ngày: 08/03/2022 , 09:27 GMT+7

Hà Tĩnh được Chính phủ chính thức phê duyệt đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025” vào tháng 12/2020 với 100% tiêu chí được nâng cấp, nâng tầm ở nhiều nội dung. Sau 1 năm quyết liệt triển khai thực hiện bằng việc xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiến độ cụ thể, Hà Tĩnh đã có sự đổi mới, bứt phá một cách rõ rệt so với nhiều địa phương có xuất phát điểm và nền tảng tốt hơn.

Hà Tĩnh xác định rõ việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là nội dung cốt lõi của mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM. Trong đó quan tâm ưu tiên phát triển các hạ tầng trọng yếu, đảm bảo kết nối đồng bộ, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn với vùng động lực phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các xã NTM ở Hà Tĩnh đã được thay áo mới

Ngay từ năm đầu thực hiện kế hoạch, Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí và cập nhật theo quy định mới. Năm 2021 có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay là 3 xã; 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến nay là 44 xã; có thêm 2 xã: Kỳ Lạc, Kỳ Tây là 2 xã khó khăn đạt chuẩn NTM; 02 huyện được công nhân đạt chuẩn huyện NTM và huyện Hương Sơn đã được Đoàn liên ngành Trung ương thẩm định đánh giá đạt yêu cầu, đang làm thủ tục để trình xét công nhận; 236 Khu NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, nâng tổng số Khu dân cư NTM kiểu mẫu cấp thôn lên 914 Khu dân cư NTM kiểu mẫu; 95 sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng tỉnh đánh giá, chấm điểm đạt từ 50 điểm trở lên. Phấn đấu đến năm 2024, 100% số huyện đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao.

Với quan điểm xây dựng NTM “không dừng lại, không kết thúc” mà luôn củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Hà Tĩnh đặt mục tiêu, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông, lâm, thủy sản đạt 3%/năm; có ít nhất trên 200 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 20% số sản phẩm đạt 4 sao, trên 5% số sản phẩm đạt 5 sao.

Nhằm thực hiện mục tiêu, Hà Tĩnh sẽ tập trung ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp theo hướng tạo động lực, ưu tiên cho các địa phương chưa đạt chuẩn; tập trung xây dựng huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đặc biệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng NTM. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; kiện toàn hệ thống ban chỉ đạo, tổ công tác các cấp, các sở, ngành đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vai trò chủ thể trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chủ thể của chương trình xây dựng NTM.

Cùng với đó, giai đoạn 2021-2030, Hà Tĩnh tập trung các định hướng lớn “Bốn trụ cột – Ba nền tảng; Ba đô thị - Một trung tâm” để tạo đột phá phát triển. Các trọng điểm nêu trên sẽ có tác động tích cực đến việc xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, tạo nền tảng bền vững để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương./.

PV

Đăng ngày: 08/03/2022 , 09:27 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác