Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi: Đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách tài chính công

Đăng ngày: 26/09/2022 , 09:52 GMT+7

Sở Tài chính Quảng Ngãi là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính – ngân sách trên địa bàn tỉnh. Bám sát các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, mang tính đột phá, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực tài chính công.

Ông huyễn Văn Luyện - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi

Tăng cường quản lý tài sản công

Sở Tài chính đã tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách tài sản công được giao quản lý từ cấp huyện đến cấp tỉnh, gồm nhà, đất và xe ô tô, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả đúng quy định. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công.

Đẩy mạnh việc phân cấp

Từ năm 2022, hoạt động mua sắm tập trung đã được đổi mới, theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho các đơn vị, địa phương, đảm bảo việc mua sắm tự chủ, kịp thời hơn. Theo đó, mua sắm công theo hình thức tập trung chỉ còn áp dụng đối với 02 mặt hàng là bàn ghế học sinh và máy vi tính. Còn lại được phân cấp cho các đơn vị, địa phương để phù hợp với nhu cầu thực tế, khắc phục tồn tại khi áp dụng cơ chế mua sắm tập trung trong thời gian qua.

  Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản đẩy mạnh việc phân cấp quản lý tài sản công, phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công… Việc phân cấp mạnh cho địa phương gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát huy sự chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.   

Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính – ngân sách

  Sở Tài chính chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Đồng thời nâng cao chất lượng phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các sở; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành của Sở, công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của ngành chủ quản nhằm tăng cường công tác tuyên truyền trên cổng điện tử để các tổ chức, công dân dễ dàng tra cứu, thực hiện; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử, 100% văn bản được ký số khi phát hành. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của công chức Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Hiện tại, hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) đã giúp hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách của các cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, Sở Tài chính cũng đang xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu ngành theo mô hình xử lý tập trung, đồng thời khai thác và sử dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành do Bộ Tài chính cung cấp. Kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025 sẽ hoàn thành 05 cơ sở dữ liệu quan trọng gồm: CSDL quản lý ngân sách, CSDL về giá, CSDL Thống kê tài chính, CSDL về tiền lương và cải cách tiền lương, CSDL về Quản lý kinh phí an sinh xã hội.

Trong thời đến, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương; hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; quản lý và sử dụng tài sản công; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý điều hành tài chính – ngân sách, quản lý vốn đầu tư… Mục tiêu là đưa nền tài chính công của tỉnh minh bạch, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp./.

Sở Tài chính Quảng Ngãi

 

Đăng ngày: 26/09/2022 , 09:52 GMT+7

Tin liên quan