Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023

Đăng ngày: 14/02/2023 , 23:44 GMT+7

Sáng ngày 13/02, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Sáng ngày 13/02/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức “Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023”.

PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Báo chí Báo chí và Tuyên truyền phát biểu

Tại buổi Lễ, PGS,TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát động "Cuộc thi là sự tiếp nối thành công của hai Cuộc thi viết chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2021, 2022 và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức và thành phần tham gia".

PGS.TS. Mai Đức Ngọc nhấn mạnh: “Mục đích của cuộc thi là tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ; Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận tiên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù  địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan toả đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII của Đảng; Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền không chỉ ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà còn lan toả phong trào tới các trường Đại học, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thành phần dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền có tác phẩm phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải đảm bảo tỷ lệ không trùng lặp theo quy định cuộc thi (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không trùng lặp 25% đối với thể loại báo so với các công trình đã công bố của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc tác giả/nhóm tác giả khác.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay như: giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiẹp đôi mới, con đưòng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực.

TS. Phạm Bình Dương, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Thông qua thể lệ cuộc thi.

Cũng tại buổi lễ, TS. Phạm Bình Dương, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông qua thể lệ “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023”. Các đơn vị và Chi bộ trực thuộc Học viện tổ chức phát động Cuộc thi, thu nhận và thẩm định các bài viết dự thi theo quy định và lập hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Học viện trước ngày 30/06/2023. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 09/2023, nhân dịp sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo 03 loại hình tác phẩm dự thi là: Loại hình bài Tạp chí, loại hình Báo và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip. Đồng thời, Ban Tổ chức trao giải Tập thể xuất sắc cho một số đơn vị trực thuộc Học viện có quá trình tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng, sáng tạo tại cơ sở, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa XII tại Cơ quan, đơn vị; có nhiều sản phẩm tham gia dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải B trở lên.

Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Triển vọng cho tác phần dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo và có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Tiếp đó, PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học, đại diện khối lý luận nghiệp vụ và PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng, Trưởng khoa Phát thanh và Tuyền hình, đại diện khối báo chí truyền thông phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được Ban Tổ chức gửi đến các đơn vị và đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (https://ajc.hcma.vn/)

 Thu Trang

 

Đăng ngày: 14/02/2023 , 23:44 GMT+7

Tin liên quan