Đài Tiếng nói Việt Nam với định hướng đột phá nâng cao năng lực và chuyển đổi số

Đăng ngày: 16/09/2021 , 09:00 GMT+7

Thông báo số 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), nội dung chính về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của VOV trong giai đoạn mới.

Về định hướng phát triển VOV trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với các định hướng mà VOV đã nêu và nhấn mạnh thêm, thời gian tới, đất nước ta đứng trước khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ. Trong bối cảnh chung đó, VOV phải cố gắng, vươn lên mạnh mẽ, phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời chia sẻ khó khăn cùng đất nước và nhân dân để có nhiệm vụ, giải pháp sáng tạo, phù hợp, góp phần cùng các cấp, các ngành đưa đất nước phát triển.

Mục tiêu của VOV là tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đài phát thanh quốc gia trên mặt trận tư tưởng, trong công tác truyền thông của hệ thống chính trị; giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, nêu cao tinh thần cách mạng, tiến công, tinh thần lạc quan; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng VOV trở thành cơ quan báo chí chủ lực, đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, hàng đầu khu vực, phát triển nhanh và bền vững, trong đó yếu tố đột phá là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các chương trình và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền

Về tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu VOV phải xác định khó khăn, thách thức là động lực, cơ hội để VOV phấn đấu trưởng thành, vươn lên; tăng cường đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể. Tinh thần chỉ đạo là: “Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đấy”.

Phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, tự chịu trách nhiệm. Coi nguồn lực bên trong là cơ bản, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá; chủ động, tích cực, không ngừng đổi mới sáng tạo, thích ứng với tình hình. Lấy đội ngũ cán bộ là nền tảng, là trung tâm; chương trình hoạt động là động lực; cơ sở vật chất là điều kiện hỗ trợ quan trọng. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, làm chủ mặt trận tuyên truyền, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông; phục vụ hiệu quả hoạt động của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, xuyên tạc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ lực trong công tác thông tin đối ngoại.

Xây dựng chương trình truyền thông hài hòa, hợp lý, hiệu quả; cần có chiến lược truyền thông chính sách, kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân biết - dân hiểu - dân tin - dân theo - dân làm, nhất là với các vấn đề, tác động đến đông đảo người dân như phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tập trung chuyển đổi số, mở rộng diện phủ sóng

Thủ tướng giao Đài Tiếng nói Việt Nam 4 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, dân chủ, gắn với nêu gương. Coi trọng hơn nữa công tác xây dựng tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là người đứng đầu. Xây dựng bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Có chính sách khuyến khích, cơ chế đặc thù để thu hút cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Thứ ba, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước để tổ chức sản xuất các chương trình phù hợp, hiệu quả, đa dạng về nội dung và hình thức, phù hợp với từng vùng miền và đối tượng khán, thính, độc giả; bám sát định hướng: Lấy công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng, an ninh quốc phòng là trọng yếu. Tham gia xây dựng văn hóa, con người mới thông qua các chương trình, sản phẩm báo chí, truyền thông phong phú, đa dạng, chất lượng cao, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị con người Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí.

Thứ tư, tập trung chuyển đổi số, nâng cao năng lực công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, mở rộng diện phủ sóng trên toàn quốc, nhất là các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tăng cường phủ sóng khu vực biên giới Đông Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên; tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài; tăng cường phát thanh đối ngoại; phát triển mạnh mẽ hơn nữa báo điện tử và nội dung số; xây dựng các công cụ để bảo vệ bản quyền; coi trọng sử dụng các nền tảng số dùng chung để góp phần đào tạo, giáo dục trực tuyến.

PV.

Đăng ngày: 16/09/2021 , 09:00 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác