Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đăng ngày: 06/03/2022 , 21:00 GMT+7

UBND TP.Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 của Thành phố. Kế hoạch nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC); Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước (SIPAS) của thành phố Hà Nội. Đồng thời đảm bảo hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố đồng bộ, thông suốt và liên tục; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Cổng DVC trực tuyến TP. Hà Nội

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC

Kế hoạch của UBND TP.Hà Nội đặt chỉ tiêu Chỉ số PARINDEX của Thành phố trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về công tác CCHC. Mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của Thành phố (Chỉ số SIPAS) đạt tối thiểu 86%.

Chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tối thiểu 60% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, trong đó ưu tiên TTHC thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm xã hội, thuế, giáo dục, tư pháp, lao động để cung cấp DVC mức độ 3 và 4 được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%.

Trên 99% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVCQG; 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ; 100% người dân chưa có danh tính điện tử khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp được cấp danh tính điện tử.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG đạt tối thiểu 60%; tỷ lệ cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa của doanh nghiệp trên Cổng DVCQG đạt 100%. Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng: Đối với các sở, ngành và tương đương đạt 100%, đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND cấp huyện đạt 80%, đối với UBND cấp xã 70%; 100% hồ sơ, văn bản được gửi, nhận trên môi trường mạng tại các cấp chính quyền và các cơ quan trung ương.

Hoàn thành việc tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai trên Cổng DVCQG. Tối thiểu 50% tổng số TTHC liên thông qua rà soát được đơn giản hóa.

100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến; 100% lãnh đạo của các Sở, cơ quan tương đương Sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; lãnh đạo các phòng chuyên môn của các Sở, Ban Ngành Thành phố và UBND cấp huyện được quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức đầy đủ về công tác CCHC của Thành phố, đặc biệt là việc cải thiện, nâng cao các Chỉ số PARINDEX, SIPAS.

100% kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp nhận, xem xét và kịp thời xử lý theo quy định. 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra về vi phạm đất đai, xây dựng, tài chính được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật. Phấn đấu 90% các quyết định, kết luận sau thanh tra có hiệu lực pháp luật được thực hiện xong theo quy định.

Hướng dẫn, tư vấn nộp thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Về cải cách thể chế:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổng kết đánh giá về tình hình thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô, làm cơ sở xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, khai thác và phát huy lợi thế tối đa của Thủ đô.

 Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm đúng yêu cầu quy định và lộ trình thực hiện tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đồng thời triển khai thực hiện bảo đảm thời gian, hiệu quả nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Nâng cấp, hoàn thiện Cổng dịch vụ công Thành phố và hợp nhất với Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVCQG, các hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia (đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo hiểm xã hội, thuế, tài chính, y tế, giáo dục...),cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần thiết khác và kết nối với nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của TTg và Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng để thực hiện thanh toán trực tuyến một cách thống nhất trên toàn quốc.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định TTHC, bảo đảm TTHC mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Thực hiện đúng quy định công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC, niêm yết công khai tại nơi giải quyết TTHC, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Cổng/trang thông tin điện tử của Thành phố và của các sở, ngành, quận, huyện và các cơ quan, tổ chức; khuyến khích mở rộng, cung cấp thông tin TTHC qua các kênh báo, đài, các trang mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

Tổ chức rà soát, đơn giản hóa các TTHC, trọng tâm là TTHC liên thông thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, đầu tư, tư pháp, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, lao động, thuế...theo đó, phải đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định, cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện để bảo đảm hiệu quả rà soát.

Rà soát, đánh giá, tổng hợp và hoàn thiện các quy trình, quy chế phối hợp giải quyết TTHC, công việc hành chính của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể: Quy chế phối hợp thực hiện liên thông tập trung các TTHC các lĩnh vực: Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Thuế; Quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Quy trình nội bộ giải quyết công việc hành chính (không thuộc TTHC) của các cơ quan hành chính từ cấp Thành phố đến cấp huyện và cấp xã.

Xây dựng và triển khai mô hình Bộ phận Một cửa khu vực tại các quận trung tâm Thành phố để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai việc thực hiện ủy quyền giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai theo chỉ đạo của Thành phố; điều chỉnh và hoàn thiện các quy định, quy trình trong lĩnh vực đầu tư.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC, theo đó Chủ tịch UBND Thành phố và người đứng đầu các cơ quan đơn vị trực thuộc định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Về cải cách tổ chức bộ máy:

Triển khai hiệu quả phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố.

Tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền, đảm bảo kịp thời và hiệu quả theo tinh thần Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ.

Triển khai hiệu quả việc thực hiện quy định phân cấp quản lý nhà nước tại Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND Thành phố.

 Cải cách chế độ công vụ:

Tổ chức và kiểm soát thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Thành phố giao. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 gắn với việc thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Thành phố. Tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND Thành phố và triển khai việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận Thanh tra của Bộ Nội vụ về thực hiện các quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị qua phần mềm đánh giá, xếp loại theo quy định của Thành ủy tại Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 và Quyết định số 2021-QĐ/TU ngày 22/12/2021.

Thực hiện nghiêm và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra công vụ, chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây.

Về cải cách tài chính công:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 05/11/2020 của UBND Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ theo hướng tự chủ từng bước các khoản chi đối với tiền lương nhằm tinh giảm biên chế và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa, nhất là y tế, giáo dục, môi trường, đô thị...

Thực hiện đầy đủ các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

Triển khai hiệu quả Kiến trúc chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số trọng tâm phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và gắn với việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ, chính xác, làm giàu dữ liệu và người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC không phải cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa. Hoàn thiện và đưa vào vận hành sử dụng Hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố.

Triển khai hệ thống xác định chỉ số CCHC, hệ thống theo dõi, đánh giá hoạt động CCHC và Hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC.

Xây dựng và triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố, thống nhất đảm bảo chia sẻ dữ liệu, trao đổi gửi nhận văn bản điện tử giữa các cấp chính quyền Thành phố; kết nối, liên thông với các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND Thành phố tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; tổ chức nhân rộng đến cấp huyện, cấp xã trong

Xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố Hà Nội; triển khai kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và yêu cầu của Lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

PV.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại – Số 2/2022

Đăng ngày: 06/03/2022 , 21:00 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác