Bộ Tài chính: Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất

Đăng ngày: 15/03/2022 , 22:44 GMT+7

Trong thông cáo báo chí ngày 14/3/2022, Bộ Tài chính cho biết chưa thực hiện xây dựng dự thảo Luật đối với tài sản là nhà, đất. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế Sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) và Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp (SDDPNN),Bộ này sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Ảnh minh họa

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong đó nêu nhiệm vụ “Tổ chức nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, xây dựng mới các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết”, ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2114/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, theo đó giao Bộ Tài chính chủ trì, thực hiện nhiệm vụ như sau: Nghiên cứu, rà soát Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN). Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo nêu trên, Bộ Tài chính đang đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế SDĐNN và Luật thuế SDĐPNN để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, tại văn bản số 1779/BTC-CST, ngày 24/2/2022 của Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và các tổ chức liên quan góp ý cho Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, là 2 trang số 6 Luật thuế được đề xuất sửa đổi gồm Luật Thuế tài nguyên; Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế theo Đề cương và cung cấp số liệu theo Biểu mẫu gửi kèm.

Nội dung đánh giá cụ thể trong từng nhóm vấn đề theo đề cương gửi kèm.

Để kịp tổng hợp nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và thực hiện các bước tiếp theo, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế trên về Bộ Tài chính trước ngày 15/04/2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

PV.

Đăng ngày: 15/03/2022 , 22:44 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác