Điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa

Đăng ngày: 08/07/2022 , 08:55 GMT+7

Tại Công văn số 4215/VPCP-KTTH ngày 6/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến điều phối, liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa vào quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Một số dự án được xây dựng để đón đầu việc đầu tư theo đề án liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan để hoàn chỉnh Đề án và phê duyệt theo quy định nhằm triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thẩm quyền của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 271/TB-VPCP ngày 3/8/2020.

Phó Thủ tướng lưu ý trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp luật về quy hoạch, hai tỉnh bám sát định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian phát triển ngành quốc gia trên địa bàn và định hướng phát triển của từng địa phương để đề xuất định hướng liên kết tiểu vùng cho phù hợp.

PV.

Đăng ngày: 08/07/2022 , 08:55 GMT+7

Tin liên quan