Quy chế hoạt động của BCĐTƯ thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Đăng ngày: 14/11/2022 , 21:46 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành – Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vừa ký Quyết định 109/QĐ-BCĐLNTW ngày ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐTW thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Quy chế, thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Chủ động giải quyết nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và sự phối hợp giữa các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình thực hiện Chương trình; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo quy định tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan huy động, điều phối các nguồn lực để thực hiện Chương trình và giúp Ban Chỉ đạo quản lý, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung 

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách để phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình tại các địa phương trên cơ sở Kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo được thông qua tại phiên họp đầu tiên của năm kế hoạch.

PV.

 

Đăng ngày: 14/11/2022 , 21:46 GMT+7

Tin liên quan