Quá trình xây dựng Nghị định Quy định về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (Nghị định "Sản xuất tại Việt Nam")

Đăng ngày: 08/01/2021 , 12:46 GMT+7

(DNTM) - Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngay sau khi Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định Quy định về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (gọi tắt là Nghị định "sản xuất tại Việt Nam", Bộ Công Thương đã bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện ngay trong tháng 01/2021 và sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng Nghị định.

1. Giai đoạn xây dựng Thông tư

- Năm 2018, qua rà soát, Bộ Công Thương nhận thấy chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định các tiêu chí và điều kiện cụ thể để doanh nghiệp xác định và thể hiện trên hàng hóa, bao bì hàng hóa là “Sản phẩm của Việt Nam” hay “Sản xuất tại Việt Nam” cho hàng hóa lưu thông tại thị trường trong nước. Vì vậy, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 5159/TTr-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2018 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.
- Ngày 13 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7665/VPCP-KTTH thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN) rà soát, xác định lại phạm vi, đối tượng điều chỉnh của văn bản “Sản xuất tại Việt Nam”.
- Căn cứ ý kiến trả lời của Bộ Tư pháp và Bộ KHCN, Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 9854/BCT-XNK ngày 03 tháng 12 năm 2018 và Tờ trình số 3119/BCT-XNK ngày 06 tháng 5 năm 2019 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương xây dựng Thông tư quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam để thực hiện thí điểm. Sau hai năm thực hiện, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định này ở cấp Nghị định hay ở cấp Thông tư của Bộ Công Thương.
- Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4324/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 4324/VPCP-KTTH dẫn trên, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo lần 1 Thông tư “Sản xuất tại Việt Nam”, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương vào ngày 01 tháng 8 năm 2019, sau đó tổ chức các hội nghị, hội thảo để xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, Bộ ngành, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.
- Trong quá trình tổng hợp các ý kiến đóng góp, Bộ Công Thương nhận thấy việc ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Thông tư sẽ phát sinh nhiều bất cập, Vì vậy, Bộ Công Thương đã chủ động có công văn số 2461/BCT-XNK ngày 07 tháng 4 năm 2020 xin lại ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ KHCN đối với việc xây dựng văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Nghị định. Tại công văn số 1458/BTP-PLDSKT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp và công văn số 1254/BKHCN-TĐC ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Bộ KHCN, hai Bộ đã có ý kiến nhất trí đối với đề xuất này của Bộ Công Thương.

2. Giai đoạn nâng cấp và xây dựng Nghị định
- Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương có Tờ trình số 3513/TTr-BCT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành văn bản “Sản xuất tại Việt Nam” ở cấp Nghị định và giao Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định này.
- Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4342/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc giao Bộ Công Thương lập đề nghị xây dựng Nghị định để trình Chính phủ thông qua, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Dự thảo lần 1 của đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” đã được Bộ Công Thương đăng tải lên trang thông tin pháp luật và Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương để lấy ý kiến theo quy định.
- Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Công Thương có công văn số 7311/BCT-XNK gửi các cơ quan ngoài Bộ (Bộ Tư pháp và Bộ Khoa học và Công nghệ) và các đơn vị trong Bộ (Vụ Pháp chế, Vụ Thị trường trong nước và Tổng cục quản lý thị trường) đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo lần 1 của hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định. Đồng thời, gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ để đăng tải và lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm.
- Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Bộ Công Thương có công văn số 8611/BCT-XNK gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam”.
- Ngày 25 tháng 11 năm 2020, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” tại trụ sở Bộ Tư pháp. Thành phần tham gia cuộc họp gồm có: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu và Vụ Pháp chế),Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì và một số đơn vị khác),Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT),Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan),Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
- Ngày 08 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 274/BCTĐ-BTP đối với đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” của Bộ Công Thương.
- Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định “Sản xuất tại Việt Nam” để trình Chính phủ trong tháng 1 năm 2021.
3. Thời gian dự kiến trình thông qua nghị định
3.1. Giai đoạn chuẩn bị đề nghị xây dựng Nghị định
- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định: tháng 11/2020.
- Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng Nghị định: tháng 1/2021.
3.2. Giai đoạn soạn thảo Nghị định
- Tổ chức soạn thảo và lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan: tháng 01 đến tháng 4 năm 2021.
- Hoàn thiện dự thảo Nghị định: tháng 5 đến tháng 6 năm 2021.
- Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: tháng 7 năm 2021.
- Hoàn thiện dự thảo Nghị định theo ý kiến thẩm định: tháng 8 năm 2021.
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định: tháng 9 năm 2021.

PV.

Đăng ngày: 08/01/2021 , 12:46 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác