Đơn giản hóa thủ tục hỗ trợ DNVV, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Đăng ngày: 19/08/2021 , 08:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây đã ban hành Quyết định 1089/QĐ-BKHĐT thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Ảnh minh họa: Kim Hồng

Phạm vi rà soát là các quy định có liên quan tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

Đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính bao gồm: Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (cấp Bộ và cấp Tỉnh); thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên; thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp. Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa này giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 926.672.520 VNĐ xuống còn 521.212.400 VNĐ giúp tiết kiệm 405.460.120 VNĐ, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 43,75%.

Đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nội dung rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính gồm: Thủ tục cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thủ tục về nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ; thủ tục giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Trong đó, nội dung đơn giản hóa của cả hai nhóm thủ tục hành chính bao gồm: Quy định về thành phần hồ sơ; quy định về xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp. Phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giúp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ 2.013.450.000 VNĐ xuống còn 1.577.700.000 giúp tiết kiệm được 438.750.000 VNĐ, tỷ lệ cắt giảm chi phí là 21,75%.

PV.

Đăng ngày: 19/08/2021 , 08:45 GMT+7

Tin liên quan