Tổng cục hải quan: Hoàn thiện thể chế, thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Đăng ngày: 07/06/2022 , 17:28 GMT+7

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tập trung hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan như các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng, hoàn thiện các dự thảo văn bản; đồng thời tập trung nguồn nhân lực, thời gian triển khai xây dựng các văn bản đảm bảo thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tháo gỡ các vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả, cụ thể:

(i) Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng (KTCL),kiểm tra an toàn thực phẩm (KTATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu (Ngày 5/5/2022, Tổng cục đã tổ chức cuộc họp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chính phủ. Hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở giải trình, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp).

(ii) Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Ngày 12/5/2022, Bộ Tài chính có tờ trình Chính phủ số 106/TTr-BTC về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP).

(iii) Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử (Ngày 10/5/2022, Bộ Tài chính có tờ trình số 102/TTr-BTC trình Chính phủ bổ sung nội dung tờ trình số 249/TTr-BTC ngày 31/12/2021 về dự thảo Nghị định).

(iv) Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia (hiện đang hoàn thiện dự thảo trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương).

(v) Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 (Ngày 10/5/2022, Tổng cục đã trình Bộ dự thảo để ký ban hành. Ngày 13/5/2022, Bộ đã tổ chức họp về nội dung dự thảo. Hiện đang rà soát lại dự thảo lần cuối trên cơ sở nội dung họp để trình Bộ ký ban hành).

(vi) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC (Hiện đang tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và một số Cục Hải quan địa phương).

Về Cải cách hành chính (CCHC): Tổng cục Hải quan đã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, thông báo về đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC),theo đó ban hành Công văn số 1557/TCHQ-VP ngày 29/4/2022 đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện TTHC lĩnh vực hải quan.

Hoàn thành chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của Tổng cục Hải quan  đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chấm thẩm định Chỉ số CCHC 2021 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

Về kiểm soát TTHC: Tổng cục Hải quan đã hoàn thành rà soát, cập nhật dữ liệu và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Hệ thống của Văn phòng chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Bộ Tài chính, đề xuất đơn giản hóa 05 TTHC theo phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh/thành phố.

PV.

Đăng ngày: 07/06/2022 , 17:28 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác