Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,3%

Đăng ngày: 29/04/2022 , 15:01 GMT+7

Theo Báo cáo tình hình cân đối Ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2022 đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán năm và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa tháng 4/2022 ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô tháng 4/2022 ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán năm và tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 đạt 100,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán năm và tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 4/2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 4 tháng đầu năm 2022 đạt 340,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,2% và tăng 11,3%; chi trả nợ lãi 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% và giảm 11,8%.

PV.

Đăng ngày: 29/04/2022 , 15:01 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác