Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam – Ngày Về nguồn 23/11 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về các giá trị văn hóa và di sản thiên nhiên của đất nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tại địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong khoảng thời gian 18/11/2013 - 23/11/2013. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử văn hoá tại địa phương.
Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức cho học sinh tham quan, học tập tại các bảo tàng và di tích nhằm nâng cao hiểu biết về truyền thống lịch sử và giá trị các di sản văn hóa của địa phương. Hướng dẫn học sinh tham gia bảo vệ, chăm sóc các khu di sản thiên nhiên tại địa phương; chỉ đạo và kiểm tra tình hình chăm sóc các di tích văn hóa của các trường, tổ chức hoạt động tại địa điểm đã nhận chăm sóc theo bàn giao của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và di sản thiên nhiên.

nguồn: Chinhphu.vn