Hội nghị nhằm phổ biến các chính sách khuyến công cho đội ngũ cán bộ, người làm khuyến công từ đó tuyên truyền đến các cơ sở, doanh nghiệp và người dân các chính sách hỗ trợ hiện nay của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh. Các nội dung khuyến công được thông tin cho người dân, doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện các Đề án khuyến công tại địa phương và hướng dẫn thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, để được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.
 
Trong thời gian tới, chính sách của Nhà nước sẽ đem lại nhiều mục tiêu phát triển kinh tế cho người dân, doanh nghiệp có 4 nội dung quan trọng.
 
Một là, động viên và huy động các nguồn lực trong nước và nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
 
Hai là, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.
 
Ba là, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường.
 
Bốn là, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Với những mục tiêu trên, Sở Công Thương Thái Bình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định phù hợp với thực tế và giao cho Trung tâm Khuyên công triển khai thực hiện.
 
BT.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại
Nguồn: Sở Công Thương Thái Bình