Ảnh minh họa
Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (SHB VN) áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 41) kể từ ngày 01/10/2019.
 
SHB VN chịu trách nhiệm: Thực hiện chuyển hoạt động chính thức từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng đối với hệ thống GIS/RISK theo đúng kế hoạch; Tuân thủ quy định tại Thông tư 41 và thực hiện chế độ báo cáo thống kê về tỷ lệ an toàn vốn đối với Thông tư 41 theo hướng dẫn của NHNN… Trong thời gian từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, SHB VN đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Quyết định số 1966/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Nguồn: Cổng TTĐT NHNN