Trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn vừa qua, công tác khuyến công được tỉnh coi là một trong các giải pháp phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tập trung phát triển một số ngành nghề có lợi thế của địa phương như: Chế biến nông sản, thực phẩm; chế biến gỗ; thủ công mỹ nghệ; dệt may xuất khẩu; cơ khí sửa chữa – gia công máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
 
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam được tỉnh triển khai với việc ban hành kịp thời các văn bản quy định về khuyến công, xây dựng các kế hoạch khuyến công hàng năm bám sát mục tiêu, nội dung của chương trình khuyến công.
 
Kết quả giai đoạn 2014-2018, với tổng kinh phí 11,977 tỷ đồng khuyến công, Hà Nam đã thực hiện hỗ trợ 55 đề án, trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ 19 đề án với số tiền 5,130 tỷ đồng; khuyến công địa phương hỗ trợ 36 đề án với số tiền 6,847 tỷ đồng và đã thu hút được 13,676 tỷ đồng vốn đầu tư của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tham gia thực hiện. 
 
Cụ thể, từ nguồn vốn khuyến công quốc gia đã hỗ trợ mở 13 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho 455 lao động tại 04 cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 910 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gốm son mỹ nghệ với tổng kinh phí 250 triệu đồng; hỗ trợ 16 cơ sở thực hiện 13 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với số tiền hỗ trợ là 3.070 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí tổ chức 01 hội chợ triển lãm hàng công nghiệp thương mại đồng bằng sông Hồng có quy mô 300 gian hàng, thu hút hơn 200 cơ sở CNNT tham gia với số tiền hỗ trợ là 960 triệu đồng, doanh thu của các cơ sở kinh doanh tại hội chợ đạt khoảng 30 tỷ đồng.
 
Cũng trong thời gian qua, nguồn vốn khuyến công địa phương đã được thực hiện hiệu quả với các hoạt động hỗ trợ cho 14 cơ sở CNNT thực hiện 14 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí là 2.300 triệu đồng; hỗ trợ tổ chức 03 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu với quy mô 300 gian hàng, thu hút hơn 200 cơ sở CNNT tham gia/01 hội chợ, tổng số tiền hỗ trợ cho 03 hội chợ là 1.568 triệu đồng; doanh thu của các cơ sở kinh doanh tại hội chợ đạt khoảng 30 tỷ đồng/01 hội chợ; hỗ trợ cho 398 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm tại 53 hội chợ thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung, với số tiền hỗ trợ là 1.851 triệu đồng.
 
Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ tổ chức 02 đợt bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, kết quả bình chọn được 31 sản phẩm đạt cấp tỉnh, trong đó có 04 sản phẩm đạt cấp khu vực, 01 sản phẩm đạt cấp quốc gia, với số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng; hỗ trợ tổ chức 02 đợt xét công nhận làng nghề, danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, kết quả công nhận 13 làng nghề, 01 nghệ nhân và 32 thợ giỏi nghề thủ công mỹ nghệ, với số tiền hỗ trợ là 538 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, phát triển làng nghề truyền thống rượu Vọc với số tiền hỗ trợ là 345 triệu đồng; hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, kinh doanh cho các cơ sở CNNT, với số tiền hỗ trợ là 99 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, phát triển trang tin thương mại điện tử để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh, với số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng.
 
Công tác khuyến công giữ vai trò quan trọng, trong hoạt động sản xuất CNNT của tỉnh đã có bước phát triển, góp phần gia tăng giá trị sản xuất chung của ngành. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2018 đạt 90.261,8 tỷ đồng, tăng 14,8% so 2017, tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2014-2018 tăng 24,2%/năm.
 
Hoạt động khuyến công của tỉnh Hà Nam đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động sản xuất CN – TTCN và khơi dậy tiềm năng phát triển một số ngành nghề có lợi thế phát triển của tỉnh; khuyến khích được các cơ sở CNNT định hướng đầu tư hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Các chương trình đào tạo nghề, truyền nghề đã gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển đời sống văn hóa – xã hội của địa phương. Công tác tổ chức hội chợ và tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh đã góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh, sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh đến các tỉnh khác trong cả nước. Đồng thời tạo mối giao thương, liên kết giữa các doanh nghiệp, đẩy mạnh việc sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu.
 
Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Cục Công Thương địa phương - Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nam đã nỗ lực chỉ đạo thực hiện công tác khuyến công với các cơ chế, chính sách phù hợp, tác động rõ nét đến phát triển CN – TTCN, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai các hoạt động khuyến công tỉnh Hà Nam cũng còn không ít khó khăn như: Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công còn hạn chế nên việc triển khai các nội dung hoạt động chưa đa dạng, phong phú. Ngoài ra, các cơ sở CNNT trên địa bàn phần lớn có quy mô nhỏ, trình độ quản lý sản xuất chưa cao, nhận thức và tiềm lực tài chính còn hạn chế nên chưa mạnh dạn đầu tư thay thế máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất...
 
Trong thời gian tới, hoạt động khuyến công cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở CNNT tham gia công tác khuyến công. Tăng cường kiểm tra, nắm bắt khó khăn từ đó tham mưu đề xuất với lãnh đạo các cấp kịp thời hỗ trợ và đề ra những biện pháp chỉ đạo trong hoạt động khuyến công. Với những kết quả tích cực từ hoạt động khuyến công, cần tăng cường thêm nguồn lực tài chính quốc gia và của tỉnh cho chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy phát triển CNNT, tạo sức bật mới đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và phát triển bền vững.
 
P.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại