Năm 2018, toàn PV GAS đề xuất hơn 400 ý tưởng, giải pháp, trong đó có 184 sáng kiến cấp đơn vị, 46 sáng kiến cấp Tổng Công ty, mang lại hiệu quả kinh tế hơn 740 tỷ đồng. Trong đó có nhiều đơn vị tiêu biểu trong phong trào sáng kiến cải tiến như: Công ty KVT, KCM, DVK, NCSP, KĐN, KTA, KMN, DAK, BCM và các Ban thuộc Cơ quan điều hành Tổng Công ty.
 
Sang năm 2019 và những năm tới, PV GAS phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, do các nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh, các dự án thu gom khí, nhập khẩu khí gặp vướng mắc về thủ tục kéo dài, giá dầu thế giới biến động bất thường, sự cố thượng nguồn gia tăng gây gián đoạn cấp khí, hệ thống công trình khí đã hoạt động lâu năm làm chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày càng tăng. Đây thực sự là những thách thức trở ngại rất lớn cho sự phát triển của Tổng Công ty trong tương lai, đòi hỏi mỗi CBCNV, đoàn viên phải thay đổi tư duy, có quyết tâm mới.


Tuổi trẻ PV GAS nhận được nhiều khen thưởng về sáng kiến sáng tạo

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2019, xây dựng PV GAS ngày càng phát triển bền vững, ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến năm 2019 và kêu gọi toàn thể CBCNV, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp ý tưởng giải pháp, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong SXKD, trong quản lý đầu tư xây dựng, trong công tác ATVSLĐ...
 
Ban Chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên PV GAS đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình hành động, đề ra những biện pháp phù hợp với điều kiện của đơn vị mình; tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong đơn vị; tạo mọi điều kiện về cơ chế để CBCNV phát huy khả năng sáng tạo của mình. Đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng kịp thời cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo ở các cấp, tạo động lực giúp cho hoạt động sáng kiến cải tiến trong toàn PV GAS ngày càng phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, góp phần hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý… đóng góp cho sự phát triển bền vững của PV GAS.
 
T.V
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại