Lao động việc làm và thu nhập chuyển biến tích cực
Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động độ tuổi từ 15 trở lên của cả nước quý II/2019 ước tính là 55,5 triệu người, tăng 25,8 nghìn người so với quý trước do nhu cầu làm việc và tìm kiếm việc làm trong dân cư tăng trở lại và tăng 335,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 55,4 triệu người, tăng 334 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 76,5%, giảm 0,1 điểm phần trăm. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý II/2019 ước tính là 48,9 triệu người, tăng 41,6 nghìn người so với quý trước và tăng 454,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng lao động trong độ tuổi lao động là 48,9 triệu người, tăng 450,4 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
 
Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước quý II/2019 ước tính là 1,98% (quý I là 2,00%). Tính chung 6 tháng năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp chung là 1,99. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,16. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 6,35%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm nay là 1,29%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2019 là 54,7%; quý II ước tính là 54,6%. Tính chung 6 tháng đầu năm ước tính là 54,6%.
 
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý II/2019 là 6,5 triệu đồng/tháng, giảm 416,3 nghìn đồng so với quý trước và tăng 796 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 6,7 triệu đồng/tháng, trong đó, thu nhập của lao động nam là 7,1 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,3 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 7,8 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu đồng/tháng.
 
Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương 6 tháng đầu năm 2019 của nhóm “Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị” là 11,2 triệu đồng/tháng, tăng 1,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” là 9,2 triệu đồng/tháng, tăng 1 triệu đồng; nhóm “Lao động giản đơn” là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 746 nghìn đồng, lao động có trình độ trên đại học trở lên là 12,7 triệu đồng/tháng, tăng 1,2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao động chưa học xong tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 triệu/tháng.
 
PV.
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại